ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Το Διακρότημα Καλαμαριάς ξεχωρίζει ως το καλύτερο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Με μικρές ομάδες και ειλικρινή προσέγγιση, προσφέρουμε υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Η συνεργασία μεταξύ καθηγητών και μαθητών είναι βασική, ενώ δίνουμε έμφαση στην ατομική προσοχή και πρόοδο του κάθε μαθητή.

1. Ειλικρίνεια

Στο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, τηρούμε αυστηρά την αρχή της ειλικρίνειας, αποφεύγοντας να υποδηλώσουμε ψευδείς εντυπώσεις στον μαθητή και την οικογένειά του σχετικά με τον βαθμό δυσκολίας των απαιτούμενων προσπαθειών.

2. Ομάδες μικρές σε μέγεθος

Στα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, οι τάξεις των μαθημάτων σχηματίζονται με μέσο όρο από 5 έως 6 άτομα. Η παρουσία ολιγομελών ομάδων διαθέτει εξαιρετική δυναμική, καθώς επιτρέπει την ανάπτυξη ενός ομοιογενούς επιπέδου, το οποίο περιλαμβάνει μαθητές με διαφορετικό επίπεδο ικανοτήτων. Αυτή η συνδυασμένη παρουσία διαφορετικών ατόμων επιτρέπει τη σταδιακή πρόοδο του μαθήματος και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού ρυθμού.

3. Τρόπος παρουσίασης του μαθήματος

Η διδασκαλία στο Διακρότημα πραγματοποιείται μέσω μιας τριπλής προσέγγισης:

  1. Στον πίνακα: Ο καθηγητής προχωρά στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρουσιάζοντας το μάθημα και εξηγώντας τις θεμελιώδεις έννοιες.

  2. Στο θρανίο: Η αμεσότητα επικοινωνίας εξασφαλίζει μια προσωπική σχέση μεταξύ καθηγητή και μαθητή. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα για ατομική προσοχή, απορρίπτοντας ενδεχόμενες αναστάτωσεις και ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση.

  3. Με χρήση υπερσύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού: Το Διακρότημα χρησιμοποιεί ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης, e-learning, παρουσιάσεις, πειράματα και αξιόπιστα βιβλία για να εμπλουτίσει τη διαδικασία μάθησης και να διευρύνει τις γνώσεις των μαθητών μας με τη χρήση του διαδικτύου και εκπαιδευτικών εργαλείων.

4. Πνεύμα συνεργασίας

Στο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, το πνεύμα συνεργασίας είναι το πρώτο και κεντρικό στοιχείο που αισθάνεται ο μαθητής κατά την ένταξή του στο περιβάλλον μας. Έχουμε κοινούς στόχους και αφιερώνουμε τον εαυτό μας για την επίτευξή τους. Καθηγητές και μαθητές γνωρίζουν καθαρά τον ρόλο τους και συμβάλλουν αμοιβαία στην εκπαιδευτική διαδικασία με αμοιβαίο σεβασμό και δέσμευση.

5. Ομοιογένεια τμημάτων

Στο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, πραγματοποιούμε μια αρχική ταξινόμηση των μαθητών μας σε διάφορα τμήματα, βασιζόμενοι στην ανάλυση της σχολικής τους επίδοσης.

6. Οργάνωση σπουδών

Το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ οργανώνει τις σπουδές σε τρία επίπεδα:

1ο επίπεδο: Υψηλό επίπεδο διδασκαλίας σε εβδομαδιαία βάση

2ο επίπεδο: Σεμιναριακοί κύκλοι υποστήριξης σε συγκεκριμένα μαθήματα

3ο επίπεδο: Προγραμματισμένες αξιολογήσεις όλων των μαθητών